Some adventures of mine, living in China

生活在中国的一些我的冒险

Shēnghuó zài zhōngguó de yīxiē wǒ de màoxiǎn

Happy Chinese New Year! 新年快年 Xīnnián kuàilè

First Bike Rides in China! 在中国的第一个自行车骑的 zài zhōngguó de dì yī gè zìxíngchē qí de